977 77 14 72 info@apir.cat

S’ha aprovat el Reial Decret Llei que regula el treball a distància. Aquesta normativa entrarà en vigor en 20 dies de la seva publicació i es tramitarà com un Projecte de Llei, després de la seva convalidació. A continuació us fem un resum dels detalls fonamentals:

 

Concepte de treball a distància i principals característiques

Es considerarà que una persona treballadora treballa a distància si almenys realitza un 30% de la seva jornada en aquesta modalitat durant almenys 3 mesos.

  • El treball a distància tindrà un caràcter voluntari tant per l’empresa com per a les persones treballadores. Serà una modalitat de treball reversible.
  • Haurà de garantir els mateixos drets i deures que els de les persones que treballen de manera presencial.
  • L’acord de treball a distància haurà de plasmar-se per escrit i quedarà incorporat al contracte de treball inicial.
  • L’empresa haurà d’entregar a la representació legal de les persones treballadores una còpia de tots els acords de treball a distància que es realitzin o s’actualitzin, en un termini no superior a 10 dies des de la seva formalització. Posteriorment, s’enviarà a l’oficina de treball.
  • El RDL determina un contingut mínim de l’acord que haurà de contemplar, entre altres qüestions, l’horari i les regles de disponibilitat, les hores de treball presencial i les hores de treball a distància, el lloc de treball a distància escollit, els mitjans de control de l’activitat per part de l’empresa, etc.
  • Els treballadors, en el desenvolupament del treball a distància, hauran de complir les instruccions que hagi establert l’empresa en el marc de la legislació sobre LOPD. Així mateix, les persones treballadores hauran de complir les instruccions sobre seguretat de la informació específicament fixades per l’empresa, prèvia informació a la RLT.

 

Costos associats al treball a distància i control empresarial

La persona treballadora tindrà dret a l’abonament de les despeses relacionades amb els mitjans, eines i equips vinculats a la seva activitat laboral. L’empresa podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar l’acompliment per part del treballador de les seves obligacions i deures laborals.

 

Prevenció de Riscos Laborals

S’haurà de tenir en compte els riscos associats al treball a distància, emfatitzant en els aspectes psicosocials, ergonòmics i organitzatius.

 

Podeu llegir el RDL 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància en aquest enllaç.