977 77 14 72 info@apir.cat

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicar avui el RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, el qual inclou ajudes per als autònoms. Quines mesures de suport al col·lectiu preveu el nou Reial Decret Llei?

Prestació extraordinària de cessament d’activitat

A partir de l’1 d’octubre de 2020, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del Covid-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària, sempre que compleixin amb els requisits següents:

  • Estar afiliat i en alta al RETA almenys 30 dies naturals abans de la data de resolució que acordi el cessament de l’activitat.
  • Estar al corrent de pagament en la seguretat social.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. Aquesta quantia s’incrementarà en un 20% si el treballador té reconeguda la condició de família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar procedeixen de l’activitat suspesa.

La prestació s’inicia des de l’endemà de l’adopció de la mesura de tancament de l’activitat per l’autoritat competent, i finalitzarà l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament.

Durant el temps en què l’activitat estigui suspesa, el treballador es mantindrà en alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom estarà exonerat de l’obligació de cotitzar (tot i entendre’s com a cotitzat).

El reconeixement s’haurà de sol·licitar dins els primers 15 dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament de l’activitat.

 

A partir de l’1 d’octubre de 2020, podran accedir a una prestació econòmica de cessament de l’activitat de naturalesa extraordinària aquells treballadors que compleixin amb els requisits següents:

  • Estar afiliar, estar en alta al RETA i al corrent de pagament com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
  • No complir amb els requisits d’accés a la prestació de cessament d’activitat regulat en l’article 327.
  • No disposar d’ingressos procedents de l’activitat per compte propi en l’últim trimestre de l’exercici 2020 superiors a l’SMI.
  • Patir en el 4t trimestre una reducció d’ingressos de l’activitat per compte propi d’almenys un 50% comparat amb els ingressos del 1r trimestre del 2020.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

La prestació podrà començar a meritar amb efectes 1 d’octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 15 dies naturals d’octubre.

Correspon la gestió a la mútua col·laboradora de la seguretat social.