977 77 14 72 info@apir.cat

El passat 22 d’octubre, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es va publicar el Decret Llei 34/2020, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

Aquest Decret Llei fa referència a la modificació de les condicions del contracte si, a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, l’autoritat competent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l’activitat, o de restricció de l’aprofitament de béns immobles arrendats per a la realització d’activitats industrials i comercials.

Les mesures publicades van encaminades a la bona fe contractual i a la conservació del contracte, donant prioritat a l’acord entre les parts per tal d’evitar els litigis. En el cas que no s’arribi a un acord mitjançant el requeriment de negociació en el termini d’un mes, s’aplicaran (amb caràcter retroactiu a la data del requeriment) les següents mesures:

 

  • En els supòsits de suspensió d’activitat, la renda i altres quantitats es reduiran al 50% i l’arrendatari  podrà desistir del contracte sense cap penalització, en el cas que la suspensió es perllongui més de tres mesos en el transcurs d’un any des de l’entrada en vigor de la norma.
  • En els supòsits de restricció parcial de l’aprofitament de l’immoble, la renda i altres quantitats es reduiran en proporció a la meitat de la pèrdua d’aprofitament, tenint en compte les limitacions imposades (reducció d’aforament, limitació d’horaris, etc.).
  • En cap cas, la prestació de serveis a domicili o de recollida a l’establiment impediran l’aplicació de les reduccions anteriors.
  • L’arrendatari podrà demanar la imputació de les rendes i despeses vençudes mitjançant eines de garantia, a excepció de garanties legals dipositades en organismes competents.