977 77 14 72 info@apir.cat

NOVA LÍNIA D’AJUDES PER ALS AUTÒNOMS

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el passat 3 de novembre, una línia d’ajuts que té per objectiu el manteniment de l’activitat del treball autònom i les microempreses. Aquesta té les següents característiques:

 • Dotació pressupostària de 20 milions d’euros.
 • Concurrència competitiva (tramitació telemàtica).
 • Dirigida a tots els sectors d’activitat.
 • Dirigida a tots els col·lectius d’autònoms (físics, societaris, mutualistes, cooperativistes…).
 • Compatible amb qualsevol altre ajut.
 • Condicions: baixada d’activitat mínima d’un 50%.
 • 3 trimestres IRPF 2020: 125€ o menys de base imposable.
 • Import de l’ajut de 2.000€.

A la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies hi ha disponible la informació bàsica sobre les característiques d’aquest ajut. Podeu consultar la informació aquí. També hi trobareu un apartat de preguntes freqüents.

AJUTS PER A LA REACTIVACIÓ INDUSTRIAL POST-COVID-19

El Govern posa en marxa una nova línia d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19 amb un pressupost de més de 9 milions d’euros. El Departament d’Empresa i Coneixement, a través d’Avançsa (Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA), engega aquesta nova línia de préstecs participatius per a empreses catalanes que s’hagin de desenvolupar un pla de viabilitat.

Aquesta línia té les característiques següents:

 • Import màxim del préstec unitari: 3.000.000 euros.
 • Amortització única del principal al venciment.
 • Termini mínim de 3 anys i màxim de 8 anys.
 • Tipus d’interès fix: Euríbor a un any més un diferencial màxim del 10%.
 • Tipus d’interès variable: addicional fins a un màxim d’un 10% de l’EBITDA de la Societat.
  • EBITDA: resultat brut d’explotació de la Societat abans de deduir la càrrega financera, amortitzacions, depreciacions i l’impost de societats, i sense considerar els ingressos o despeses de caràcter extraordinari).
 • Amb garanties personals i/o immobiliàries.
 • Préstec (principal més interessos) convertible en capital (accions o participacions) de la societat beneficiària del préstec participatiu.

Les variables específiques es determinaran en funció de les necessitats de l’empresa per tenir capacitat de continuïtat futura i ser econòmicament rendible, dins les característiques fixades prèviament.

MESURES URGENTS EN L’ÀMBIT DE L’IRPF

El Govern ha publicat el nou Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en matèria fiscal.

Un dels objectius és protegir els treballadors amb major precarietat laboral que aquest any s’han hagut d’acollir a un ERTO, es troben a l’atur o que han encadenat diversos contractes per l’actual situació provocada per la COVID-19.

La regulació actual de l’IRPF estableix que no estan obligats a presentar la declaració els contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball d’un mateix pagador per import inferior a 22.000 euros bruts anuals.

En canvi, si els rendiments provenen de dos o més pagadors, la declaració s’haurà de presentar a partir de 14.000 euros bruts anuals rebuts. És el cas dels treballadors que, durant el 2020, hauran cobrat una part del sou de la seva empresa i una altra de l’Estat, en forma de prestacions contributives derivades de situacions d’ERTO o la prestació corresponent per haver-se quedat a l’atur.

Per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats, el Govern ha creat una deducció autonòmica de l’IRPF equivalent a la diferència entre la quota íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que aquesta diferència sigui positiva. És a dir, la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català.