977 77 14 72 info@apir.cat

Comença a veure’s el servei extra de neteja al Polígon Industrial Constantí.

Segons la informació que recull el nou plec de condicions en relació a la neteja dels polígons industrials, aquest tractament consisteix en la neteja periòdica de les zones industrials i accessos a la ciutat, així com en la recollida de residus que es puguin trobar.

Aquesta neteja es faria amb un tractament d’escombrada mixta, això vol dir que s’utilitzarà una escombradora sobre camió amb un conductor i un operari que, amb l’ajuda de l’escombra, faria la neteja de les voreres. El servei es faria generalment en horari de tarda.

Si creieu que hi ha incidències amb aquest nou servei de neteja, o que pot millorar, així com qualsevol dubte o suggeriment, recordeu que us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de info@apir.cat o al 977 771 472. Ens farem càrrec que les vostres peticions arribin al departament responsable.