977 77 14 72 info@apir.cat

Els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) han permès evitar, de moment, la destrucció de més de 3 milions de llocs de treball des de l’inici de la crisi sanitària.

Davant d’aquest panorama de recessió i incertesa, cada vegada son més les empreses amb un ERTO en curs que contemplen la possibilitat de portar a terme acomiadaments a curt termini per assegurar la viabilitat del negoci.

Alguns advocats comenten que en la majoria de casos les consultes es centren en buscar opcions de flexibilitat, tot i que alguns clients també demanen que s’analitzin possibles escenaris que incloguin ajustaments de plantilla.

Diferències

Entre aquestes opcions, hi ha la de convertir els ERTO en expedients extintius (els ERO). Advocats aclareixen que una vegada s’aixequi l’estat d’alarma i acabi la prohibició de realitzar acomiadaments relacionats amb el Covid-19, serà tècnicament possible executar un acomiadament col·lectiu; tot i que no seria una conversió directa o automàtica. Així mateix, el motiu de l’ERO haurà de ser per un motiu diferent al que va comportar l’ERTO.

Aquest ajustament ha d’afectar a un mínim de 10 treballadors. A més, es necessari que l’empresa obri un període de consultes, d’entre 15 i 30 dies, i intenti arribar a un acord amb els sindicats sobre la indemnització, que tindrà un import de, almenys, 20 dies per any treballat. Si no s’obre aquest període de negociació, l’expedient podria ser declarat nul.

Salvaguarda del treball

Les empreses que es van acollir a un ERTO per força major, estan obligades a mantenir els llocs de treball durant 6 mesos després de tornar a l’activitat, excepte si entren en concurs de creditors. L’incompliment d’aquest compromís comportaria la devolució de l’import de totes les cotitzacions que l’empresari va deixar de pagar, més un recàrrec del 20% i els corresponents interessos.

Tot i així, la normativa segueix generant molta inseguretat jurídica, ja que no s’aclareix si aquest incompliment suposa la improcedència o inclús la nul·litat dels acomiadaments. El tema es rellevant, tenint en compte que els cessaments nuls comporten la readmissió del treballador al mateix lloc que estava ocupant, mentre que els improcedents suposen indemnitzacions de 33 dies per any treballat. Per tant, és important esperar que passin els 6 mesos abans de prendre cap decisió.