977 77 14 72 info@apir.cat

Aigües de Reus desplega aquest 2021 un pla d’inversions dotat amb 5,4 milions d’euros, que suposa una aposta decidida per l’eficiència energètica, l’estalvi de recursos i l’economia circular. Un esforç inversor alineat amb les polítiques de recuperació econòmica impulsades per l’Ajuntament de Reus arran de la crisi sanitària. El pla d’inversions inclou l’aportació de l’empresa municipal (4 milions d’euros) i la confirmació de l’Agència Catalana de l’Aigua del finançament d’actuacions a Reus, amb un import tde 2,6 milions d’euros (1,4 milions el 2021 i 1,2 milions del 2022).

El resum del finançament del pla d’inversions és el següent:

  • Aportació Aigües de Reus 2021: 4 milions.
  • Aportació Agència Catalana de l’Aigua 2021: 1,4 milions.
  • Total Pla d’inversions 2021: 5,4 milions.
  • Aportació Agència Catalana de l’Aigua 2022: 1,2 milions.

Entre els projectes que s’impulsaran destaquen els següents:

Una depuradora més eficient El projecte amb més assignació econòmica millorarà el tractament biològic de la depuradora: 1,2 milions d’euros invertits entre 2021 i 2022. El projecte millorarà la qualitat de l‘aigua de sortida per garantir encara més el control sobre l’aigua depurada, que, en bona mesura, se subministra per al regadiu agrícola i zones enjardinades. S’actualitzarà el sistema que s’havia anat deteriorant amb els anys, i que garanteix les condicions de vida dels microorganismes que extreuen amb processos biològics els contaminants de l’aigua residual.

Millora en la línia de Fangs de l’EDAR Pel que fa a les línies de depuració de l’EDAR, també es preveu la millora del tractament dels fangs, és a dir, els residus sòlids que s’obtenen al final del procés de depuració mitjançant deshidratació. Una part dels fangs es destinen a la planta de compostatge de l’EDAR, mentre que la resta es destinen a camps agrícoles com adob. La inversió prevista en aquesta línia (423.000 euros) permetrà substituir els equipaments de recollida i transport dels fangs, substituir bombes i renovar les teles dels filtres premsa

La planta fotovoltaica més gran de Reus El pla d’inversions preveu la instal·lació d’una planta fotovoltaica a l’EDAR, que serà la més gran de la ciutat. Comptarà amb unes 2.000 plaques solars i una potència de 635KWp. L’ACA ha confirmat la inversió de 564.000 euros, el 50% en cada anualitat.

Cobrirà bona part de la demanda de la depuradora. El projecte preveu una producció màxima de 887.720 kWh/any, mentre que el consum anual de l’EDAR és de 3.064.924 kWh/any. La planta produirà un 28% de l’energia que consumeix la depuradora. A aquest percentatge cal sumar-hi l’energia que l’EDAR obté mitjançant cogeneració i que la convertirà en una de les depuradores més eficients de Catalunya, ja que podrà produir un 60% del total de l’energia que consumeix.

A banda de fangs deshidratats, l’EDAR produeix biogàs mitjançant la digestió (o fermentació) dels residus orgànics aïllats amb la depuració. Aquest recurs energètic es deriva a 3 usos: generar escalfor en processos interns de la depuradora; comercialització com a electricitat; i generació de “fred per absorció”, destinat a refrigerar el laboratori.

Actuacions en la línia de pretractament S’han previst actuacions a la línia de pretractament, que és la primera etapa del procés de depuració i que recull tota la matèria sòlida que arriba amb l’aigua (pedres, grava, sorra, papers, plàstics, components orgànics, etc). Es millorarà tot el sistema de recollida i emmagatzematge de residus de desbast i la substitució de les bombes d’extracció de sorres. L’import de la inversió és de 76.500 euros.

Renovació col·lectors en alta i estacions bombament d’aigües residuals D’acord amb la línia d’inversions engegada els darrers anys per renovar les infraestructures en alta que transporten l’aigua residual fins a l’EDAR (col·lectors i estacions de bombament ), aquest 2021 s’ha previst executar la 2a fase del projecte per la reparació dels danys ocasionats pels aiguats de l’octubre de 2018 a l’EB Sud-Oest i a l’Obra de sortida de l’EDAR. La inversió prevista és de 135.000 euros.

Recuperació de minats i pous S’ha pressupostat 1 milió d’euros per a actuacions de recuperació d’aigua subterrània de fonts pròpies de proximitat. Entre altres, es preveuen les accions següents:

  • Actuacions per a recuperar el minat d’Almoster (a l’arribada al Clor Vell-Passeig Boca de la Mina) per al reg en cru (sense tractar) del Parc de les Olors i Jardí Botànic, mentre que l’excés serà derivat cap a l’ETAP de Reus per a tractar-la i injectar-la a la xarxa (96.000 euros).
  • Actuacions per recuperar l’antic minat del barri Fortuny. Es treballa per utilitzar aquesta aigua crua (sense tractar) per al reg del parc del Lliscament i l’entorn del Parc dels Capellans. També es preveu, després d’un tractament de potabilització (osmosi inversa), la injecció a la xarxa d’abastament de la ciutat, amb una previsió d’entre 100.000-400.000 m3/any d’aigua recuperada. (455.000 euros).
  • Es preveu recuperar l’aigua dels pous existents a l’àrea de Bellissens mitjançant un tractament d’intercanvi iònic, amb una previsió entre 150.000-800.000 m3/any d’aigua recuperada. (450.000 euros)

Altres projectes

Gairebé un 40% del pla d’inversions té com a objectiu la millora de l’eficiència energètica en la gestió del cicle integral de l’aigua. Entre altres projectes, inclou els següents:

  • Vehicles elèctrics: Continua la renovació progressiva de la flota mòbil. Es preveu incorporar 7 vehicles elèctrics i els corresponents sistemes de recàrrega. La renovació permetrà donar de baixa 5 vehicles matriculats entre 2002 i 2005 i que porten acumulats entre 165.000 i 370.000km. (298.000 euros)
  • La telemesura avança: La renovació del parc de comptadors per models que permeten el sistema de telelectura, que es va iniciar el 2017 continuarà els propers anys. Al llarg de 2021 es durà a terme als barris Poetes, Escorxador, Mare Molas, Carrilet, Horts de Miró i Muralla. La telemesura serà una realitat a tota la ciutat entre 2025 i 2026, quan s’hauran substituït 50.000 comptadors. (325.000 euros).
  • Obres a la xarxa d’abastament i sanejament: Pel que fa a la reparació i renovació de canonades, aquest 2021 es preveuen les següents actuacions, algunes de les quals ja són en curs, i altres ja han estat finalitzades al carrers del Canal, de Tetuan, de Miró i l’entorn, passeig de l’Olivera, carrer Pere Cavallé i Llagostera, Joan Alcover, Campoamor i Astorga.